27.11.2013

Zakon o elektronskom potpisu ("Službeni glasnik BiH“, broj 91/06)