Digitalizacija


24.1.2024

Odluka o usvajanju politike sektora emitiranja u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH, broj 18/07)

2.6.2021

Odluka o usvajanju Projekta sekundarne emisione mreže DVB-T2, (''Službeni glasnik BiH'', broj 64/18)

2.6.2021

Odluka o načinu korištenja prenesenih namjenskih sredstava uplaćenih na ime dodijeljene dozvole za UMTS u 2015 godini („Službani glasnik BiH“ broj 60/18)

2.6.2021

Odluka o upotrebi dijela akumuliranog viška prihoda nad rashodima RAK-a za finansiranje projekta digitalizacije („Službani glasnik BiH“ broj 60/18)

2.6.2021

Odluka o usvajanju minimalnih tehničkih zahtjeva za prijemnike DVB-T2 u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 87/17)

2.6.2021

Odluka o dopuni odluke o usvajanju strategije prelaska s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju u frekvencijskim opsezima 174-230 MHz i 470-862 MHz u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 06/17)

2.6.2021

Odluka o raspodjeli opreme nabavljene u okviru I. faze projekta digitalizacije prijenosne i emisione mreže Javnih radiotelevizijskih servisa u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 67/15)

2.6.2021

Odluka o izmjenama Odluke o uvrštavanju projekta digitalizacije u VKI 2011-2014 („Službeni glasnik BiH“, broj 99/13)

2.6.2021

Projekat primarne emisione mreže DVB-T (''Službeni glasnik BiH'', broj 98/12)

2.6.2021

Odluka o usvajanju Projekta primarne emisione mreže, Digitalnog zemaljskog emitiranja - DVB-T („Službeni glasnik BiH“ broj 98/12)