О организационој јединици


Надлежности:

  • обавља послове инспекцијског надзора над спровођењем законске регулативе из надлежности Министарства,

  • врши непосредни и посредни инспекцијски надзор,

  • издаје прекршајне налоге и изриче управне мјере у складу са законском регулативом,

  • предузима мјере за уклањање неправилности и недостатака утврђених инспекцијским надзором,

  • координира рад са другим надлежним органима и међународним тијелима која обављају инспекцијски и стручни надзор над спровођењем регулативе из области транспорта,

  • покреће прекршајне поступке и заступа Министарство пред судовима у Босни и Херцеговини у поступцима одлучивања по издатим прекршајним налозима,

  • иницира измјене и допуне законских и подзаконских прописа из дјелокруга рада Министарства и других законских и подзаконских аката за које је Министарство овлашћено.

Актуелности из сектора

Министар Митровић обишао ГП Рача

У склопу активности које је министар комуникација и транспорта Босне и Херцеговине Војин Митровић имао 24. и 25. марта текуће године, министар је обишао и инспекторе Министарства који су обављали редовне активности на међународном граничном прелазу Рача.

25.3.2022

Могућност слања извјештаја о коришћењу CEMT дозвола и путем имејла

Обавјештавају се превозници који посједују CEMT дозволе да је новим Правилником о CEMT дозволама („Службени гласник БиХ“ бр. 46/21) ради лакшег начина слања и контроле коришћења дозвола, поред стандардног достављања документације путем поште, прописано и „да се копије листова из дневника вожње из става (3) овог члана, са копијом CMR обрасца за вожње са теретом, могу достављати скениране на имејл inspektorat@mkt.gov.ba најкасније до 20. у мјесецу, за претходни мјесец“.

21.9.2021

Извјештај о спроведеним активностима у акцији „Мјесец борбе против нелегалног превоза“

Након састанка замјеника министра комуникација и транспорта Босне и Херцеговине Неџада Бранковића са представницима Граничне полиције БиХ, Федералног министарства промета и комуникација, Министарства саобраћаја и веза РС, Федералне управе полиције, Федералне управе за инспекцијске послове, Министарства унутрашњих послова РС, Републичке управе за инспекцијске послове РС и Спољнотрговинске коморе БиХ, Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине је покренуло акцију опште борбе против свих страних и домаћих физичких и правних лица која обављају друмски превоз противно законским и подзаконским актима који регулишу ову област.

27.11.2020