O organizacionoj jedinici


Nadležnosti:

  • vrši funkciju interne revizije u skladu sa Zakonom o internoj reviziji u institucijama Bosne i Hercegovine,
  • vrši internu reviziju u sljedećim institucijama u skladu sa Odlukom o kriterijima za uspostavu jedinica interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine: Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine, Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine, Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine i Regulatorni odbor željeznica BiH.
  • funkcija interne revizije obavlja se na osnovu Povelje interne revizije i Sporazuma o vršenju interne revizije,
  • Povelju interne revizije potpisuje rukovoditelj jedinice i rukovoditelj svake od navedenih institucija,
  • Sporazum o vršenju interne revizije potpisuje rukovoditelj jedinice i rukovoditelji Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine, Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine i Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine,
  • vrši interne revizije na osnovu odobrenih strateških, godišnjih i pojedinačnih revizorskih planova.