Dokumenti


Zakoni

Podzakonski akti

Sporazumi

11.3.2020

Sporazum o smanjenju cijena usluge roaminga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana

11.3.2020

Odluka o cijenama roaminga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama

29.9.2015

Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti informatičkog društva i elektroničkih komunikacija (telekomunikacija)

29.9.2015

Odluka o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti informatičkog društva i elektroničkih komunikacija (telekomunikacija)

29.9.2015

Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Finalnih akata Regionalne konferencije za radioveze za planiranje digitalnog zemaljskog radiodifuznog servisa u dijelovima regiona 1 i 3, u frekvencijskom opsegu od 174-230 MHz i 470-862 MHz (RRC - 06)

29.9.2015

Odluka o ratifikaciji Finalnih akata Regionalne konferencije za radioveze za planiranje digitalnog zemaljskog radiodifuznog servisa u dijelovima regiona 1 i 3, u frekvencijskom opsegu od 174-230 MHz i 470-862 MHz (RRC - 06)

29.9.2015

Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti informatičkog društva i elektroničkih komunikacija (telekomunikacija)

29.9.2015

Odluka o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti informatičkog društva i elektroničkih komunikacija (telekomunikacija)

Država

Konsultacije

31.5.2024

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o izmjeni odluke o dozvolama za korištenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema

23.5.2024

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o usvajanju Strategije razvoja e-uprave u institucijama Bosne i Hercegovine za period od 2024 - 2028. godine

6.5.2024

Otvoren proces javnih konsultacija o Prednacrtu zakona o poštama Bosne i Hercegovine

8.3.2024

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu zakona o dopunama Zakona o komunikacijama

3.5.2023

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o utvrđivanju namjene dijela sredstava uplaćenih od dozvola za korištenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih servisa

30.8.2022

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti komunikacija

1.10.2021

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine započinje proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o usvajanju Okvirne strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Bosni i Hercegovini za period 2021 - 2025. godine.

26.7.2021

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine započinje proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o upotrebi sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine ostvarenog zaključno sa 31.12.2017. godine

26.4.2021

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu sporazuma o razumijevanju između Konferencije Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

8.10.2019

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu osnova za prihvatanje Akata Svjetske poštanske unije koji su usvojeni na 3. vanrednom kongresu održanom u septembru 2019. godine u Ženevi

Licenciranje

Ostali dokumenti