Пошаљи документе на е-маил

Е-маил пошиљаоца (*):
Е-маил примаоца (*):
Коментар:

Надлежности:

  • учествује у изради закона и подзаконских аката Министарства те програма рада и извјештаја о раду,

  • даје стручна мишљења и израђује приједлоге аката из области радних односа, 

  • обавља кадровске и персоналне послове правне природе те обезбјеђује управљање људским потенцијалима у Министарству, у чему сарађује и са Агенцијом за државну службу, 

  • остварује сарадњу са Одбором државне службе за жалбе, 

  • води досјее запослених, обавља послове писарнице, архиве, економата те послове израде финансијских планова Министарства, 

  • обавља послове обраде, обрачуна и исплате плата и других накнада запосленим, 

  • води књиговодствено-финансијску документацију и обавља друге правне, опште и финансијске послове од заједничког интереса за Министарство.