Prometna infrastruktura, priprema i implementacija projekata

O organizacionoj jedinici


Nadležnosti:

  • priprema zakone i podzakonske akte koji se odnose na ceste, željeznice, luke i cjevovode, 
  • priprema i sudjeluje na izradi i realizaciji politike, strategije i studija iz oblasti transporta i transportne infrastrukture u dijelu, koji se odnosi na transportnu infrastrukturu, 
  • sarađuje sa domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama, koje se bave transportnom infrastrukturom, 
  • sarađuje i predstavlja Bosnu i Hercegovinu po ovlašćenju u međunarodnim institucijama i organizacijama u kojima je Bosna i Hercegovina članica ili namjerava da postane članica, 
  • sarađuje sa državama u okviru EU, CEI, Pakta stabilnosti , Jadransko-jonske inicijative i drugih relevantnih asocijacija po pitanju transportne infrastrukture, 
  • koordinira aktivnosti u vezi izgradnje infrastrukturnih objekata od međunarodnog i međuentitetskog značaja, pri čemu Koridor ''Vc'' (Ploče-Sarajevo-Osijek-Budimpešta) , kao dio Trans European Network (TEN) ima poseban značaj,
  • sarađuje sa nadležnim organima susjednih i drugih država na projektima od zajedničkog interesa, 
  • sarađuje sa nadležnim društveno-političkim organima i institucijama entiteta i Brčko Distriktа BiH, 
  • priprema, implementira ili koordinira implementaciju projekata obnove, rekonstrukcije i izgradnje na međunarodnim i međuentitetskim komunikacijama s pripadajućom infrastrukturom, obezbjeđuje radove, robe i usluge, u odnosu na implementaciju projekata, vodi finansijsko upravljanje projektima prema utvrđenim pravilima unutrašnjeg zakonodavstva ili donatora-kreditora, organizuje i vodi radne sastanke (''task force meeting'') po pitanju obnove, rekonstrukcije i izgradnje pojedinih podsektora transporta, vodi bazu podataka o svim projektima, 
  • učestvuje u radu međunarodnih konferencija, komisija, stručnih grupa po pitanju pripreme i implementacije projekata i u tom cilju sarađuje sa transportnim korporacijama , kompanijama , nadležnim organima, donatorima, domaćim i međunarodnim organizacijama, te međunarodnim finansijskim (IFI) i drugim finansijskim institucijama, vezano za finansiranje projekata infrastrukture.

Aktuelnosti iz sektora

Informacija o objavi Obavještenja o nabavci izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju mosta Gunja (RH) – Brčko (BiH)

Na Elektronskom oglasniku javne nabavke RH objavljeno je obavještenje o nabavci izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju mosta Gunja (RH) – Brčko (BiH).

4.7.2024

Do kraja jula tender za izbor izvođača radova za izgradnju međudržavnog mosta preko rijeke Tare

„Do kraja jula bit će raspisan tender za izbor izvođača radova za izgradnju međudržavnog mosta preko rijeke Tare na spoju magistralne ceste na lokaciji Šćepan Polje“, rekao je ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto nakon bilateralnog sastanka sa ministrom prometa i pomorstva Crne Gore Filipom Radulovićem.

6.6.2024

Forto: Razvoj plovnog puta Save je od krucijalnog značaja za jačanje ekonomije

„Naš zadatak u narednom periodu je da razvoj plovnog puta rijeke Save postane jedna od glavnih tema i to u smislu evropskog odnosno regionalnog koridora koji će doprinijeti stvarnom razvoju ekonomije te razmjeni ljudi, robe i ideja.

26.4.2024

Prometna infrastruktura, priprema i implementacija projekata