DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS U EVIDENCIJU OVJERILACA

UPUTE ZA PRIJAVU – UPIS U EVIDENCIJU OVJERILACA

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Prijavu za upis u evidenciju ovjerilaca potrebno je podnijeti u pismenom obliku, lično ili poštom, na Obrascu 1. Prijavu je moguće podnijeti i elektronskim putem, tako što podnosilac (ovjerilac) unosi podatke u Obrazac, a potrebnu dokumentaciju koja se prilaže uz prijavu dostavlja u elektronskoj formi na elektronsku adresu Ureda za nadzor i akreditaciju ovjerilaca: uredzanadzor@mkt.gov.ba. Podnosilac je dužan u roku od pet dana od dana podnošenja prijave elektronskim putem dostaviti dokumentaciju Uredu za nadzor i akreditaciju ovjerilaca. Ako dokumentacija ne bude dostavljena u navedenom roku, smatrat će se da prijava nije podnijeta. Za datum i vrijeme podnošenja prijave uzima se datum i vrijeme dostavljanja dokumentacije Uredu za nadzor i akreditaciju ovjerilaca.

Podnosilac (ovjerilac) je dužan podnijeti prijavu odmah nakon početka obavljanja usluga izdavanja kvalificiranih potvrda.


Potrebna dokumentacija koju podnosilac (ovjerilac) prilaže uz prijavu je:

  • izvod o upisu pravnog lica u registar
  • bilans stanja i bilans uspjeha za posljednju poslovnu godinu
  • interna pravila rada
  • akt o unutrašnjoj organizaciji ovjerioca
  • spisak zaposlenih, stručna sprema, osposobljenost i radni status zaposlenih na poslovima koji se odnose na usluge izdavanja potvrda
  • potvrda o ispunjavanju sigurnosnih zahtjeva (Član 15. Zakona o elektronskom potpisu.)
  • dokaz o zaključenom osiguranju od odgovornosti (Član 35. Pravilnika o bližim uvjetima za izdavanje kvalificiranih potvrda)
  • dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi (Odluka o dopuni tarife administrativnih taksi, „Službeni glasnik BiH“, broj 53/17), izuzev organa uprave koji su oslobođeni plaćanja administrativne takse u skladu sa članom 13. Zakona o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“, broj 16/02).
  • Prema Zakonu o osnivanju Instituta za mjeriteljstvo BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 43/04) Institut za mjeriteljstvo BiH ostvaruje etalonsku bazu državnih etalona. Institut realizira osnovnu SI jedinicu za vrijeme i sudjeluje u proračunu međunarodne vremenske skale - univerzalnog koordiniranog vremena (UTC) kojeg uspostavlja i održava Međunarodni biro za mjere i tegove u Parizu (BIPM), te generira i distribuira zvanično vrijeme u Bosni i Hercegovini. U tom smislu, Institut za mjeriteljstvo BiH osigurava izvor referentnog vremena za ovjeritelje digitalnog potpisa.

Kontakt:

Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine

Branilaca Sarajeva 25

71000 Sarajevo

Web: www.met.gov.ba

E-mail: info@met.gov.ba

Tel.:      + 387 33 568 924

Faks:    + 387 33 568 909

 

Navedena dokumentacija podnosi se u originalu ili se prilaže kopija koju je ovjerilo nadležno tijelo.


Podnosilac (ovjerilac) je dužan prijaviti svaku promjenu podataka koji se vode u evidenciji a koja nastupi tokom obavljanja djelatnosti, i to u roku od deset dana od dana nastanka promjene, kao i činjenicu da je prestao obavljati usluge izdavanja potvrda, radi brisanja iz evidencije ovjerilaca.


Prijavu za upis promjene ili brisanje iz evidencije ovjerilac podnosi na Obrascu 2. Nakon što ovjerilac podnese prijavu za brisanje iz evidencije ovjerilaca zbog prestanka rada ili promjene djelatnosti, Ured za nadzor i akreditaciju ovjerilaca ga briše iz evidencije.