Pravni sektor - Javne Konsultacije

Komunikacije i informatizacija

31.5.2024

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o izmjeni odluke o dozvolama za korištenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema

23.5.2024

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o usvajanju Strategije razvoja e-uprave u institucijama Bosne i Hercegovine za period od 2024 - 2028. godine

6.5.2024

Otvoren proces javnih konsultacija o Prednacrtu zakona o poštama Bosne i Hercegovine

8.3.2024

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu zakona o dopunama Zakona o komunikacijama

3.5.2023

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o utvrđivanju namjene dijela sredstava uplaćenih od dozvola za korištenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih servisa

30.8.2022

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti komunikacija

1.10.2021

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine započinje proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o usvajanju Okvirne strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Bosni i Hercegovini za period 2021 - 2025. godine.

26.7.2021

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine započinje proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o upotrebi sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine ostvarenog zaključno sa 31.12.2017. godine

26.4.2021

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu sporazuma o razumijevanju između Konferencije Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

8.10.2019

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu osnova za prihvatanje Akata Svjetske poštanske unije koji su usvojeni na 3. vanrednom kongresu održanom u septembru 2019. godine u Ženevi

31.5.2024

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o dopunama odluke o načinu raspodjele sredstava od dozvola za korištenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema

23.5.2024

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o usvajanju Strategije razvoja e-uprave u institucijama Bosne i Hercegovine za period od 2024 - 2028. godine

7.5.2024

Otvoren proces javnih konsultacija o Prednacrtu srednjoročnog plana rada Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine za period 2025 - 2027. godine

6.3.2024

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o vijeću za sigurnost saobraćaja

21.2.2024

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o izmjenama Odluke o naknadi za korištenje radiofrekventnog spektra u Bosni i Hercegovini

18.7.2023

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o usvajanju Politike sektora elektronskih komunikacija Bosne i Hercegovine za period od 2023 – 2027. godine

27.6.2023

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine započinje proces javnih konsultacija o provođenju postupka prihvatanja i ratifikacije Akata Svjetske poštanske unije (Universal Postal Union – UPU)

29.5.2023

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o usvajanju okvirne Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Bosni i Hercegovini za period od 2023-2027 godine

24.5.2023

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu srednjoročnog plana rada Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine za period 2024 - 2026. godine

19.5.2023

Otvoren proces javnih konsultacija o Prednacrtu odluke o osnivanju Ad hoc komisije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za provođenje postupka imenovanja Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine

Transportna infrastruktura, priprema i implementacija projekata

24.11.2021

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu memoranduma o razumijevanju i saradnji na realizaciji infrastrukturnih projekata između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore

3.11.2021

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ruske Federacije o saradnji u implementaciji željezničkih infrastrukturnih projekata

22.9.2021

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o rekonstrukciji mosta Novi Grad (BiH) – Dvor (RH) na M4(BiH)/DC6(RH)

26.7.2021

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o rekonstrukciji mosta Brčko (BiH)–Gunja (RH)

14.5.2021

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Tare na magistralnoj cesti M-18 na lokaciji Hum (BiH) – Šćepan polje (CG) i priključnih graničnih dionica

16.7.2020

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine započinje proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o odobravanju višegodišnjeg projekta održavanja i rekonstrukcije mostova između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije

18.2.2020

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu memoranduma o razumijevanju za poboljšanje regionalne i prekogranične povezanosti u Jadransko-Jonskom regionu

18.2.2020

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu memoranduma o razumijevanju za poboljšanje regionalne i prekogranične povezanosti u Jadransko-Jonskom regionu

10.9.2019

Otvoren proces javnih konsultacija o Prijedlogu odluke o uvrštavanju Projekta održavanja mostova na granici sa Republikom Hrvatskom u Program višegodišnjih kapitalnih ulaganja za period 2020-2024. godine

25.4.2019

Otvoren proces javnih konsultacija o Odluci o imenovanju Žalbenog vijeća za rješavanje po žalbi na Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku konsultantske usluge „Nadzor nad izgradnjom međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Gradiške“

Transport

10.6.2024

Otvoren proces javnih konsultacija o Prednacrtu odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova i sekretara Državnog komiteta sigurnosti civilnog zrakoplovstva Bosne i Hercegovine

4.6.2024

Otvoren proces javnih konsultacija o Prednacrtu Odluke o utvrđivanju visine pojedinačne jednokratne novčane naknade za rad Komisije za provođenje istrage uzroka zrakoplovne nesreće na području Bihaća, lokalitet Zavalje

11.4.2024

Otvoren proces javnih konsultacija o Politici upravljanja elektronskim podacima o terenu i preprekama Bosne i Hercegovine

30.11.2023

Otvoren proces javnih konsultacija o Prednacrtu pravilnika o registriranju vozila

17.11.2023

Otvoren proces javnih konsultacija o Prednacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevoz

15.11.2023

Otvoren proces javnih konsultacija o Prednacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini

13.11.2023

Otvoren proces javnih konsultacija o Prednacrtu odluke o načinu ostvarivanja prava na naknadu članovima komisija ili pojedinačnom istražitelju za provođenje istraga zrakoplovnih nesreća i ozbiljnih incidenata

10.7.2023

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o imenovanju članova i sekretara Državnog komiteta sigurnosti civilnog zrakoplovstva Bosne i Hercegovine

7.7.2023

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o izmjeni Odluke о osnivanju Komiteta za upravljanje zračnim prostorom Bosne i Hercegovine

9.2.2023

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u vezi s pružanjem usluga u zračnom saobraćaju