Prometna infrastruktura, priprema i implementacija projekata

O organizacionoj jedinici


Nadležnosti:

  • priprema zakone i podzakonske akte koji se odnose na ceste, željeznice, luke i cjevovode, 
  • priprema i sudjeluje na izradi i realizaciji politike, strategije i studija iz oblasti transporta i transportne infrastrukture u dijelu, koji se odnosi na transportnu infrastrukturu, 
  • sarađuje sa domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama, koje se bave transportnom infrastrukturom, 
  • sarađuje i predstavlja Bosnu i Hercegovinu po ovlašćenju u međunarodnim institucijama i organizacijama u kojima je Bosna i Hercegovina članica ili namjerava da postane članica, 
  • sarađuje sa državama u okviru EU, CEI, Pakta stabilnosti , Jadransko-jonske inicijative i drugih relevantnih asocijacija po pitanju transportne infrastrukture, 
  • koordinira aktivnosti u vezi izgradnje infrastrukturnih objekata od međunarodnog i međuentitetskog značaja, pri čemu Koridor ''Vc'' (Ploče-Sarajevo-Osijek-Budimpešta) , kao dio Trans European Network (TEN) ima poseban značaj,
  • sarađuje sa nadležnim organima susjednih i drugih država na projektima od zajedničkog interesa, 
  • sarađuje sa nadležnim društveno-političkim organima i institucijama entiteta i Brčko Distriktа BiH, 
  • priprema, implementira ili koordinira implementaciju projekata obnove, rekonstrukcije i izgradnje na međunarodnim i međuentitetskim komunikacijama s pripadajućom infrastrukturom, obezbjeđuje radove, robe i usluge, u odnosu na implementaciju projekata, vodi finansijsko upravljanje projektima prema utvrđenim pravilima unutrašnjeg zakonodavstva ili donatora-kreditora, organizuje i vodi radne sastanke (''task force meeting'') po pitanju obnove, rekonstrukcije i izgradnje pojedinih podsektora transporta, vodi bazu podataka o svim projektima, 
  • učestvuje u radu međunarodnih konferencija, komisija, stručnih grupa po pitanju pripreme i implementacije projekata i u tom cilju sarađuje sa transportnim korporacijama , kompanijama , nadležnim organima, donatorima, domaćim i međunarodnim organizacijama, te međunarodnim finansijskim (IFI) i drugim finansijskim institucijama, vezano za finansiranje projekata infrastrukture.

Aktuelnosti iz sektora

Svečano otvorena dionica autoceste od Tarčina do Bradine u sklopu Koridora Vc

Svečanim presijecanjem vrpce danas su predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija službeno otvorili novoizgrađeni tunel Ivan, odnosno dionicu Tarčin – Ivan.

28.10.2022

Mitrović i Mennuti o trasi autoceste kroz Brčko distrikt i rekonstrukciji mosta Brčko-Gunja

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović održao je danas sastanak sa prvim zamjenikom visokog predstavnika i supervizorom za Brčko distrikt Jonathanom Mennutijem.

11.10.2022

Ozvaničen početak izgradnje dionice autoceste Rača - Bijeljina

U bijeljinskom naselju Velika Obarska danas je svečano ozvaničen početak izgradnje dionice autoceste Rača - Bijeljina, sastavnog dijela budućih autocesta Banja Luka - Bijeljina - Beograd i Beograd - Sarajevo.

15.9.2022

Prometna infrastruktura, priprema i implementacija projekata