Prometna infrastruktura, priprema i implementacija projekata

O organizacionoj jedinici


Nadležnosti:

  • priprema zakone i podzakonske akte koji se odnose na ceste, željeznice, luke i cjevovode, 
  • priprema i sudjeluje na izradi i realizaciji politike, strategije i studija iz oblasti transporta i transportne infrastrukture u dijelu, koji se odnosi na transportnu infrastrukturu, 
  • sarađuje sa domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama, koje se bave transportnom infrastrukturom, 
  • sarađuje i predstavlja Bosnu i Hercegovinu po ovlašćenju u međunarodnim institucijama i organizacijama u kojima je Bosna i Hercegovina članica ili namjerava da postane članica, 
  • sarađuje sa državama u okviru EU, CEI, Pakta stabilnosti , Jadransko-jonske inicijative i drugih relevantnih asocijacija po pitanju transportne infrastrukture, 
  • koordinira aktivnosti u vezi izgradnje infrastrukturnih objekata od međunarodnog i međuentitetskog značaja, pri čemu Koridor ''Vc'' (Ploče-Sarajevo-Osijek-Budimpešta) , kao dio Trans European Network (TEN) ima poseban značaj,
  • sarađuje sa nadležnim organima susjednih i drugih država na projektima od zajedničkog interesa, 
  • sarađuje sa nadležnim društveno-političkim organima i institucijama entiteta i Brčko Distriktа BiH, 
  • priprema, implementira ili koordinira implementaciju projekata obnove, rekonstrukcije i izgradnje na međunarodnim i međuentitetskim komunikacijama s pripadajućom infrastrukturom, obezbjeđuje radove, robe i usluge, u odnosu na implementaciju projekata, vodi finansijsko upravljanje projektima prema utvrđenim pravilima unutrašnjeg zakonodavstva ili donatora-kreditora, organizuje i vodi radne sastanke (''task force meeting'') po pitanju obnove, rekonstrukcije i izgradnje pojedinih podsektora transporta, vodi bazu podataka o svim projektima, 
  • učestvuje u radu međunarodnih konferencija, komisija, stručnih grupa po pitanju pripreme i implementacije projekata i u tom cilju sarađuje sa transportnim korporacijama , kompanijama , nadležnim organima, donatorima, domaćim i međunarodnim organizacijama, te međunarodnim finansijskim (IFI) i drugim finansijskim institucijama, vezano za finansiranje projekata infrastrukture.

Aktuelnosti iz sektora

Ministar Mitrović sa direktorima entitetskih preduzeća za autoceste

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović održao je danas sastanak sa direktorima entitetskih preduzeća za autoceste Elmedinom Voloderom i Slobodanom Stanarevićem.

21.6.2022

Ministar Mitrović sa ambasadorom Jukićem o saradnji BiH i Crne Gore

Nakon radne posjete Tirani, ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović održao je u Podgorici sastanak sa ambasadorom Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori Branimirom Jukićem sa kojim je razgovarao o infrastrukturnim projektima dviju zemalja.

7.6.2022

Bilateralni sastanak Mitrovića i Ibrahimovića: Najvažniji zajednički projekat je revitalizacija i modernizacija cestovnog pravca preko Šćepan Polja

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović je prilikom održavanja Ministarskog vijeća Prometne zajednice u Prištini održao bilateralni sastanak sa ministrom kapitalnih investicija Crne Gore Ervinom Ibrahimovićem.

18.5.2022

Prometna infrastruktura, priprema i implementacija projekata