Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Nadležnosti:

  • učestvuje u izradi zakona i podzakonskih akata Ministarstva te programa rada i izvještaja o radu,

  • daje stručna mišljenja i izrađuje prijedloge akata iz oblasti radnih odnosa, 

  • obavlja kadrovske i personalne poslove pravne prirode te osigurava upravljanje ljudskim potencijalima u Ministarstvu, u čemu sarađuje i sa Agencijom za državnu službu, 

  • ostvaruje saradnju sa Odborom državne službe za žalbe, 

  • vodi dosjee zaposlenih, obavlja poslove pisarnice, arhive, ekonomata te poslove izrade finansijskih planova Ministarstva, 

  • obavlja poslove obrade, obračuna i isplate plaća i drugih naknada zaposlenim, 

  • vodi knjigovodstveno-finansijsku dokumentaciju i obavlja druge pravne, opće i finansijske poslove od zajedničkog interesa za Ministarstvo.