Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Nadležnosti:

  • sudjeluje u izradi zakona i podzakonskih akata Ministarstva te programa rada i izvješća o radu,

  • daje stručna mišljenja i izrađuje prijedloge akata iz oblasti radnih odnosa, 

  • obavlja kadrovske i personalne poslove pravne naravi te osigurava upravljanje ljudskim potencijalima u Ministarstvu, u čemu surađuje i s Agencijom za državnu službu, 

  • ostvaruje suradnju s Odborom državne službe za žalbe, 

  • vodi dosjee zaposlenih, obavlja poslove pisarnice, arhive, ekonomata te poslove izrade financijskih planova Ministarstva, 

  • obavlja poslove obrade, obračuna i isplate plaća i drugih naknada zaposlenim, 

  • vodi knjigovodstveno-financijsku dokumentaciju i obavlja druge pravne, opće i financijske poslove od zajedničkog interesa za Ministarstvo.